Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie a správa pohľadávok

Vymáhanie a správa pohľadávok

V súčasnosti je vo svete obchodu bohužiaľ bežné neskoré platenie faktúr, ktoré často prechádza do úplnej snahy vyhnúť sa ich úhrade. Každý podnikateľ vie, aké nepríjemnosti spôsobuje vymáhanie pohľadávok. Od prvotného konfliktu, keď začína byť zrejmé, že dlžník sa iba vyhovára po podanie žaloby na súd, je celý proces sprevádzaný množstvom administratívy, upomienok, vyjednávania a na konci nie je isté, či vôbec niečo dostanete naspäť. Nie je ojedinelé, že dlžník sa jednoducho zbaví firmy alebo predstiera, že nemá dosť majetku aby vyrovnal Vašu pohľadávku. Preto aj v týchto veciach pomáhame našim klientom. Okrem dodania faktúr, na ktoré sa dlžoba vzťahuje nemusia riešiť žiadne iné veci. Preštudujeme si prípad, vypracujeme výzvy na zaplatenie, pokusy o zmier a ostatné dokumenty, skontaktujeme sa s dlžníkom a pokiaľ nedôjde k dohode, zabezpečíme platobný rozkaz na súde aj následne odovzdanie veci exekútorovi. Aby nedošlo k tomu, že sa Vaša pohľadávka nakoniec ukáže ako nevymožiteľná, pretože dlžník nemá majetok alebo ho zatajuje, spolupracujeme s agentúrou špecializovanou na zisťovanie informácii o platobnej schopnosti, majetkových pomeroch a ďalších dôležitých informácií nevyhnutných na dosiahnutie cieľa. Náš strategický partner, spoločnosť DETAG, s.r.o. z Martina je držiteľom licencie detektívnej (aj strážnej) služby a teda zo zákona oprávnený získavať informácie o fyzických aj právnických osobách, vyhľadávanie majetku, vypátranie osôb za účelom kontaktu alebo doručenia listových zásielok a celkové obstaranie potrebných informácii a to spôsobmi, ktoré bežný človek nemá k dispozícii. Vie riešiť mimosúdne dohody medzi veriteľom a dlžníkom, hľadá riešenie, kedy dlžník nedisponuje žiadnym majetkom s cieľom zabezpečiť pohľadávku veriteľa. Ak máte pocit, že Vás dlžník oklamal, snaží sa zavádzať a naťahovať čas, aby sa zbavil zodpovednosti na plnenie, alebo sa inak správa podozrivo, naša partnerská agentúra preverí pravdivosť jeho tvrdení, alebo prípadné podozrenie zo spáchania protiprávnej činnosti, zabezpečí dôkazy a zastupovanie Vás ako poškodenej strany v príslušnom konaní. Takto získané informácie plnohodnotným dôkazovým materiálom v súdnom konaní alebo v konaní pred správnym orgánom. Túto službu poskytujeme len v SR.
DOMOV PORADENSKÉ SLUŽBY VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV