Ochranná známka

Registrácia ochrannej známky

Čo   je   OZ:    obchodné   meno,   slová,   logo,   číslice,   písmená,   kresby,   obrázky,   obal   tovaru,   farby, slogany,    geometrické    a    iné    tvary    a    ich    kombinácie    alebo    akékoľvek    označenie,    ktoré    možno graficky znázorniť. Na    čo    sa    OZ    vzťahuje:     OZ    sa    registruje    vždy    k    určitým    tovarom    alebo    službám,    nikdy    nie samostatne.   Tovary   a   služby   sú   Úradom   priemyselného   vlastníctva   rozdelené   do   45   tried,   pričom jedna prihláška sa môže vzťahovať na tri a viac tried (čím viac tried, tým vyšší správny poplatok). Druhy ochrany: Ochranná známka na Slovensku – platí len na území Slovenska Ochranná známka Európskej únie – platí na území EÚ Medzinárodná   ochranná   známka    –   platí   na   území   zmluvných   štátov   Madridskej   únie   (cca   100   krajín sveta - zoznam štátov viď v priloženom PDF dokumente) Doba platnosti:  10 rokov, predlžuje sa na základe žiadosti na ďalších 10 rokov   Koľko   trvá   registrácia:   niekoľko   mesiacov   (v   rámci   konania   je   lehota   troch   mesiacov   počas   ktorej sa    zverejní    prihláška,    aby    sa    voči    nej    mohli    podať    námietky,    napr.    od    majiteľov    podobných označení). Výsledkom registrácie je právo používať značku ®. Výhody   ochrannej   známky:    tovary   alebo   služby   označované   ochrannou   známkou   sú   chránené ako    priemyselné    vlastníctvo.    Nikto    bez    súhlasu    majiteľa    OZ    nesmie    pod    týmto    alebo    aj podobným    označením    predávať    produkty    alebo    poskytovať    služby.    Týmto    sa    chráni    nielen majetok   firmy   ale   aj   povesť   u   zákazníkov,   reklama,   image   a   zvyšuje   sa   celková   hodnota   podniku. Pri   porušení   práva   OZ   máte   k   dispozícii   súdnu   žalobu   a   nárok   požadovať   zákaz   činnosti   iného dodávateľa   pod   hlavičkou   Vašej   OZ,   žiadať   náhradu   škody,   ušlý   zisk   a   náhradu   nemajetkovej ujmy.  Čo   Vám   ponúkame:   Naša   kancelária   Vám   pomôže   s   prihlásením   ochrannej   známky   aj   analýzou podnikania   tak,   aby   sme   efektívne   pokryli   všetky   oblasti   tovarov   alebo   služieb,   ktoré   potrebujete mať   chránené   hneď   na   začiatku.   Tým   sa   nielen   ušetria   Vaše   náklady   ale   nebudete   mať   neskôr žiadne starosti pri rozširovaní obchodu a ochrane svojich produktov. Ďalšie    informácie:    stránka    Medzinárodnej    organizácie    duševného    vlastníctva    (v    angličtine)    - WIPO (World Intellectual Poperty Organization) - link tu  

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
ZOZNAM ZMLUVNÝCH ŠTÁTOV MADRIDSKEJ ÚNIE PDF FORMÁT ČLÁNOK OCHRANNÉ ZNÁMKY CENOVÁ PONUKA Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez on-line formulár