Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

O nás

Spoločnosť - naše ciele

O spoločnosti - naše ciele

Spoločnosť CompanyMaster Consulting s.r.o. je členom skupiny CMC, ktorá pôsobí ako Corporate Services Provider v štyroch jurisdikciách od roku 2013. Spoločnosti združené v skupine od roku 2013 založili stovky obchodných spoločností, stovky offshore spoločností, zabezpečili tisíce prevodov obchodných podielov, predaj a zlúčenie firiem a korektných ukončení podnikania, a to v spolupráci s tímom advokátov, profesionálov z oblasti práva, účtovníctva, finančníctva, daňového poradenstva a správy majetku. Od roku 2021 už neposkytujeme korporátne služby na Cypre. Dňa 13. decembra 2018 došlo k významnej zmene v štruktúre spoločníkov spoločnosti. Akvizícia 100% obchodného podielu doterajšieho zahraničného vlastníka, manažérmi spoločnosti, značne prispeje k stabilizácii vnútorného prostredia. Táto zmena sa však neprejaví v podnikateľských aktivitách spoločnosti, paleta poskytovaných služieb sa nemení. Spoločnosť naďalej zostáva pridruženým členom medzinárodnej skupiny CMC a bude využívať všetky obchodné možnosti, ktoré táto skupina poskytuje.
Ciele a vízie Základné údaje
Našim cieľom je poskytovať klientom komplexné služby a riešenia vo všetkých oblastiach podnikania a to najmä s prihliadnutím na často sa meniace právne prostredie v niektorých štátoch EÚ. Špecializujeme sa predovšetkým na sféru korporátnych služieb, v rámci ktorých dokážeme flexibilne reagovať na každú legislatívnu zmenu týkajúcu sa podnikania, tak v Európe, ako aj mimo nej. Strategickým kombinovaním holdingových štruktúr a trustov v rôznych jurisdikciách dokážeme poskytnúť vysokú mieru ochrany majetku a súkromia ako aj plynulú expanziu za hranice Európskej únie. V neposlednom rade možno vyzdvihnúť návrhy vhodne nastavených korporátnych štruktúr v medzinárodnom daňovom plánovaní.
CompanyMaster Consulting s.r.o. Sídlo: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika Poštová adresa: P. O. Box 24, 943 01 Štúrovo 1, Slovenská republika IČO: 47 192 844 DIČ: 2023801472 Spoločnosť nie je platcom DPH (No EU-VAT Subject) Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra Odd.: Sro, Vložka č.: 34491/N Zapísaná: 15.6.2013
DOMOV O NÁS
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV