Copyright © 2013 - 2020 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Právna ochrana majetku

Inštitúty právnej ochrany majetku

Inštitúty právnej ochrany majetku

Právnu ochranu majetku možno zabezpečiť prostredníctvom viacerých inštitútov dostupných v právnom poriadku Slovenskej republiky alebo iných jurisdikcií. Voľba konkrétneho spôsobu bude závisieť od Vašich priorít, pretože pri každom z nich treba zvážiť rozsah finančných nákladov, zaručený stupeň ochrany, možnú mieru anonymity vlastníctva a v neposlednom rade súvisiace dedičské, daňové a bankové faktory. Úvodom by sme radi upozornili, že úplná anonymita vlastníctva za každých okolností v súčasnosti nie je možná, no stále existuje rada nástrojov, ktoré umožňujú dlhodobú optimálnu správu majetku, určitý stupeň súkromia, prípadne aj daňové benefity. Najčastejšie inštitúty slúžiace ochrane majetku sú: trusty zverenské fondy korporátne štruktúry 1.) Trust je zmluvným vzťahom medzi zakladateľom, správcom a príjemcom (oprávnenou osobou) a ako taký nemá právnu subjektivitu. Jeho primárnym účelom je ochrana majetku, ktorý zakladateľ prevedie na trust a zároveň určí v zakladacej listine (Letter of Wishes), ako byť tento majetok ďalej spravovaný. Správca (väčšinou právnická osoba s licenciou na výkon činnosti) je viazaný pokynmi zakladateľa vrátane určenia spôsobu vyplácania prospechu z tohto majetku príjemcovi. Príjemcov, ktorí požívajú benefity z trustu môže byť aj viacero a to ako fyzických, tak právnických osôb. Ak si chce byť zakladateľ úplne istý, že správca dodrží jeho pokyny, má možnosť stanoviť v listine aj ochrancu, ktorého úlohou je dohliadať na činnosť správcu. Nakoľko formálnym vlastníkom majetku sa stáva správca (faktickým vlastníkom je príjemca, správca nemá dispozičné nároky na majetok, navyše ani nesmie mať zo svojej pozície žiaden zisk, ak ho k tomu výslovne neoprávňuje zakladacia listina), nemôže byť predmetný majetok postihnutý exekúciou vydanou na zakladateľa ani žiadnym podobným opatrením (trust nemôžu napadnúť ani veritelia zakladateľa). Medzinárodný trust nie je možné zrušiť ani v prípade, ak zakladateľ zbankrotuje alebo sa stane platobne neschopným. Zároveň je majetok v truste vyňatý z dedičského konania a táto imunita sa týka aj neopomenuteľných dedičov. Akákoľvek dispozícia s majetkom v truste podlieha bez výnimky len želaniam zakladateľa. Založenie trustu sa odporúča ako dlhodobé riešenie ochrany a pasívnej správy majetku a z tohto hľadiska je aj ideálnym riešením. Jednou z najväčších výhod trustu je anonymita zakladateľa aj príjemcu títo nefigurujú v žiadnych verejných databázach, dokonca príjemca nemusí poznať osobu zakladateľa. Jedinou osobou, ktorá vystupuje vo verejných registroch ako formálny vlastník, je správca (vrátane bankových účtov). Pri zakladaní trustu možno brať do úvahy aj daňové hľadisko a to napríklad nasmerovaním výplaty výnosov z trustu príjemcovi s priaznivým daňovým prostredím, elimináciou dedičskej dane a pod. 2.) Podobným typom fondu je zverenský fond zavedený v Českej republike. Jeho podstatou je vyčlenenie časti majetku zakladateľa, ktorý určí správcu tohto majetku a príjemcu podobne ako pri truste. Zverenský fond nemá právnu subjektivitu a osoba zakladateľa zostáva anonymná, vo verejných databázach figuruje iba zverenský správca. Z daňového hľadiska nie je tento fond atraktívnejší ako obchodné spoločnosti (zdaňovanie je rovnaké), no poskytuje vysoký stupeň anonymity vlastníctva a ochrany majetku. Na druhej strane odborná verejnosť v ČR sa k tomuto inštitútu zatiaľ stavia skepticky, nakoľko mnohé jeho oblasti ešte nie legislatívne upravené a v budúcnosti sa očakáva väčší posun k transparentnosti fondov. 3.) O niečo flexibilnejšiu variantu predstavujú korporátne štruktúry, ktoré možno ponúknuť investorom zvyknutým operatívne rozhodovať o využití svojho majetku. Prevody majetku, akcií a obchodných podielov, investície, zmena sídla a jurisdikcie, obchodné rozhodnutia tieto kroky uskutočniteľné skôr v rámci štruktúry zloženej z obchodných spoločností než prostredníctvom fondov. V súčasnosti máme možnosť vytvoriť rozsiahlu a sofistikovanú sieť obchodných spoločností s využitím jednotlivých európskych jurisdikcií, nadnárodných foriem obchodných spoločností ako aj offshore destinácií. Výsledná holdingová štruktúra bude vždy závisieť od konkrétnych požiadaviek klienta, no pre ilustráciu ponúkame nasledovné modelové situácie: 1. Slovenský občan, sa ako konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodne vyňať časť majetku (nehnuteľnosť) z vlastníctva svojej obchodnej spoločnosti za účelom jeho ochrany. Založí obchodnú spoločnosť na Cypre, na ktorú predmetnú nehnuteľnosť zmluvne prevedie, pričom v cyperskom verejnom registri je dostupná informácia iba o riaditeľovi spoločnosti, ktorým je cyperská právnická osoba (ako to požaduje cyperský zákon), no údaj o zakladateľovi spoločnosti sa nikde nevyskytuje. Z tohto dôvodu bude na Slovensku v katastri nehnuteľností ako majiteľ evidovaná cyperská spoločnosť bez možnosti zistenia jej spoločníka. Prirodzene občanovi zostáva naďalej možnosť naplno s budovou disponovať vrátane možnosti prenajať ju svojej slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným a to bez rizika, že sa nehnuteľnosti niekedy dotkne exekúcia. 2. Podnikateľ si potrebuje vytvoriť štruktúru spoločností, ktoré mu zaistia plynulú obchodnú činnosť v rámci Európskej únie s možnosťou expanzie za jej hranice. Za účelom ochrany svojho majetku vo forme obchodných podielov si založí obchodnú spoločnosť vo Veľkej Británii, ktorá bude materskou spoločnosťou pre dve dcérske spoločnosti: jednu spoločnosť s ručením obmedzeným v Českej republike kvôli nižšej byrokracii, možnosti emitácie cenných papierov a priaznivejšiemu daňovému a bankovému prostrediu ako na Slovensku a druhú na ostrove Sv. Vincent a Grenadíny pre jej strategické postavenie v rámci finančných tokov a prepojenie na jurisdikcie mimo EÚ. Ak by popdnikateľ chcel zintenzívniť svoju podnikateľskú aktivitu na Slovensku, jeho česká s.r.o. k dispozícii možnosť vytvoriť tu organizačnú zložku napríklad vo forme odštepného závodu, ktorého vedúci je zo zákona limitovaný konať len vo veciach týkajúcich sa závodu a tak sa nemusí obávať ani zásahov do zvyšných obchodných spoločností. Každá z vymenovaných alternatív potenciál byť tou najužitočnejšou v závislosti od konkrétnych cieľov klienta a preto vymenované slúži iba ako informačný rámec, ktorý sa v praxi dotvára po podrobnejších konzultáciach. Samozrejme nemožno vylúčiť ani kombináciu horeuvedených spôsobov, naopak takáto diverzifikácia by poskytovala najvyšší možný stupeň kombinovanej ochrany majetku aj súkromia. Trusty na Cypre - ich využitie a výhody: slúžia najmä na ochranu a správu majetku zakladateľa (tzv. Settlor - vysvetlenie viď v článku FAQ), pričom zakladateľ zostane v anonymite zakladateľ určí spôsob správy, ako má správca (tzv. Trustee) s majetkom nakladať (tzv. Letter of Wishes) zakladateľ určí aj oprávnené osoby (tzv. Beneficiary) a tiež spôsob ako im majú plynúť výnosy z majetku zakladateľ určí aj ochrancu (tzv. Protectora), ktorý kontroluje činnosť správcu, či obhospodaruje majetok trustu a vykonáva činnosť v súlade s vôlou zakladateľa plánovanie rozdelenia majetku medzi dedičmi a zabránenie proti rozdrobeniu majetku v dedičskom konaní majetok nie je predmetom dedičského konania a zostane zachovaný v pôvodnej štruktúre, lebo zakladateľ po podpísaní trustovej zmluvy prevedie svoj majetok (časť majetku) na trust (trustee), ktorý sa týmto stáva vlastníkom niektoré príjmy, ktoré plynú z výnosov z majetku sú úplne oslobodné od dane trust vzniká uzatvorením zmluvy medzi zakladateľom a správcom a zapisuje sa do príslušného registra správcom trustu môže byť aj fyzická osoba, ale správou je väčšinou poverená špecializovaná právnická osoba zriadená podľa práva Cyperskej republiky VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CYPERSKÝCH TRUSTOCH (Ukážka z dokumentu, ktorý je dostupný len na vyžiadanie) Cyperské predpisy o podielových fondoch v zásade vychádzajú z anglického systému. Trusty sa riadia najmä Predpisom o podielových fondoch, kapitola 193, ktorý bol uzákonený v roku 1955, a anglickým zákonom o správcoch podielových fondov z roku 1925. Tento dopĺňa anglická doktrína o majetku a anglická judikatúra spred roka 1960. V roku 1992 Cyprus schválil zákon o medzinárodných trustoch. Stalo sa tak s cieľom aktualizovať a modernizovať zákon a vytvoriť z Cypru finančné centrum, ako aj seriózny právny systém pre trusty („zákon z roku 1992“). Prebehlo množstvo diskusií a veľa sa lobovalo za modernizáciu zákona z roku 1992, k čomu skutočne došlo dňa 9. marca 2012 po tom, ako snemovňa reprezentantov Cyperskej republiky schválila reformu zákona z roku 1992. Takto sa schválila novela zákona o medzinárodných trustoch z roku 2012 („zákon z roku 2012”). Trust nesmie existovať nekonečne. Všeobecným pravidlom je, že trust môže existovať počas dĺžky života danej žijúcej osoby plus 21 rokov, alebo ak nejde o život fyzickej osoby, môže existovať iba počas 21 rokov. Medzinárodné trusty vyňaté z tohto pravidla. Podľa zákona z roku 1992 môže medzinárodný trust existovať 100 rokov. Ak ide o charitatívny alebo účelový trust, potom môže fungovať neobmedzene. Podľa zákona z roku 2012 však môže medzinárodný trust, ktorý bol zriadený počas toho alebo po tom, ako vstúpil do platnosti zákon z roku 2012, nemá žiadne obmedzenie ohľadne dĺžky obdobia, počas ktorého môže byť platný a účinný. Zákon z roku 2012 takisto ruší všetky obmedzenia ohľadne trvania poručníckych právomocí. Okrem toho ak to výslovne nebolo určené inak v podmienkach trustu, nepovažuje sa žiadne udelenie oprávnenia, rozdelenie, platba, držba alebo disponovanie príjmu alebo kapitálu trustu voči inému trustu za neplatné iba z toho dôvodu, že daný trust je naďalej platný a účinný po dni, kedy prvý trust zanikol… Dokument si môžete vyžiadať mailom. Súvisiace dokumenty a články: Právna ochrana majetku (trusty, holdingové štruktúry, fondy a pod.), PDF Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti, PDF Čo skrýva názov DECLARATION OF TRUST, v preklade “Vyhlásenie o dôvere”?, PDF
DOMOV PORADENSKÉ SLUŽBY PRÁVNA OCHRANA MAJETKU
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OUTSOURCING SLUŽIEB PRECHODNÝ A TRVALÝ POBYT V EÚ LOGISTIKA E-SHOPOV