Copyright © 2013 - 2020 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Poradenské služby

Oblasti poradenských služieb

Oblasti poradenských služieb

Poradenské

služby

poskytujeme

formou

konzultácií

u

klienta

alebo

v

našej

kancelárii.

Na

základe

požiadaviek

našich

klientov

a

predložených

podkladov

spracujeme

výstupné

dokumenty.

Poskytujeme

podnikateľské

poradenstvo

v

oblasti

ekonómie a daní, pre prevádzkovateľov e-shopov, v oblasti ochrany osobných údajov, pohľadávok a pod.

Transferové oceňovanie a dokumentácia Vymáhanie a správa pohľadávok v SR
Od roku 2015 je zavedená povinnosť viesť transferovú dokumentáciu aj pre všetky tuzemské daňové subjekty, ktoré vykonávajú transakcie medzi závislými osobami. Za závislú sa považuje osoba blízka alebo ekonomicky, personálne a inak prepojená. Transferová dokumentácia sa vyhotovuje ku každej transakcii zvlášť (pozor to neznamená automaticky ku každej vydanej faktúre) a jej cieľom je vysvetliť, či cena za ktorú transakcia medzi závislými osobami prebehla (napr. cena za prenájom alebo nákup) je taká istá aká by bola cena medzi nezávislými osobami. Transferovú dokumentáciu si od Vás môže kedykoľvek vypýtať daňový úrad a zo zákona máte 15 dní na to, aby ste ju doložili. Táto lehota sa nedá predĺžiť ani po dohode so správcom dane. Za nevypracovanie dokumentácie môže byť uložená pokuta 3.000,- EUR a to aj opakovane (dokumentáciu ale musíte predložiť aj po zaplatení pokuty). Naša spoločnosť vypracováva transferovú dokumentáciu skrátenú, základnú aj úplnú (pomôžeme Vám určiť, ktorý typ potrebujete) a to v súčinnosti s naším daňovým poradcom. V rámci konzultácie Vám vieme poradiť ako sa vyvarovať podozrivých tranzakcií, na čo sa zameriava daňová kontrola a ako optimalizovať svoje daňové správanie.
V súčasnosti je vo svete obchodu bohužiaľ bežné neskoré platenie faktúr, ktoré často prechádza do úplnej snahy vyhnúť sa ich úhrade. Každý podnikateľ vie, aké nepríjemnosti spôsobuje vymáhanie pohľadávok. Od prvotného konfliktu, keď začína byť zrejmé, že dlžník sa iba vyhovára po podanie žaloby na súd, je celý proces sprevádzaný množstvom administratívy, upomienok, vyjednávania a na konci nie je isté, či vôbec niečo dostanete naspäť. Nie je ojedinelé, že dlžník sa jednoducho zbaví firmy alebo predstiera, že nemá dosť majetku aby vyrovnal Vašu pohľadávku. Preto aj v týchto veciach pomáhame našim klientom. Okrem dodania faktúr, na ktoré sa dlžoba vzťahuje nemusia riešiť žiadne iné veci. Preštudujeme si prípad, vypracujeme výzvy na zaplatenie, pokusy o zmier a ostatné dokumenty, skontaktujeme sa s dlžníkom a pokiaľ nedôjde k dohode, zabezpečíme platobný rozkaz na súde aj následne odovzdanie veci exekútorovi. Aby nedošlo k tomu, že sa Vaša pohľadávka nakoniec ukáže ako nevymožiteľná, pretože dlžník nemá majetok alebo ho zatajuje, spolupracujeme s agentúrou špecializovanou na zisťovanie informácii o platobnej schopnosti, majetkových pomeroch a ďalších dôležitých informácií nevyhnutných na dosiahnutie cieľa.
Podnikateľské a ekonomické poradenstvo
Špecializujeme sa na podnikateľské a ekonomické poradenstvo vo viacerých oblastiach súvisiacich s podnikaním. Poskytujeme konzul- tácie v oblasti obchodných vzťahov a podnikania, týkajúce sa najmä zakladania obchodných spoločností, ich zmien, likvidácie alebo prípravy a supervízie zmlúv. Klientom ponúkame rozsiahle informácie v oblasti bankovníctva a leasingových operácií. Pre zamestnávateľov aj zamestnancov máme k dispozícií možnosť využitia poradenstva v pracovných vzťahoch aj pri tvorbe zmlúv. V rámci komplexného zabezpečovania potrieb ponúkame aj služby tlmočníkov a prekladateľov. Zabezpečíme úradný preklad všetkých Vašich dokumentov. V prípade potreby môžete využiť aj naše administratívne a sekretárske služby.
Daňová optimalizácia a poradenstvo
Klientom poskytujeme daňové poradenstvo a konzultácie v oblasti daní a to v spolupráci so špecializovanými partnermi. Poradíme Vám s legálnou daňovou optimalizáciou s ohľadom na odvetvie, v ktorom pôsobíte. Poradíme Vám s právnou ochranou majetku v SR a v rôznych jurisdikciách. Strategickým kombinovaním holdingových štruktúr a trustov v rôznych jurisdikciách dokážeme poskytnúť vysokú mieru ochrany majetku a súkromia ako aj plynulú expanziu za hranice Európskej únie. V neposlednom rade možno vyzdvihnúť návrhy vhodne nastavených korporátnych štruktúr v medzinárodnom daňovom plánovaní.
PRÁVNA OCHRANA MAJETKU TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK KONTAKTUJTE NÁS
DOMOV PORADENSKÉ SLUŽBY
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OUTSOURCING SLUŽIEB PRECHODNÝ A TRVALÝ POBYT V EÚ LOGISTIKA E-SHOPOV