Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Poradenské služby

Oblasti poradenských služieb

Oblasti poradenských služieb

Poradenské

služby

poskytujeme

formou

konzultácií

u

klienta

alebo

v

našej

kancelárii.

Na

základe

požiadaviek

našich

klientov

a

predložených

podkladov

spracujeme

výstupné

dokumenty.

Poskytujeme

podnikateľské

poradenstvo

v

oblasti

ekonómie a daní, pre prevádzkovateľov e-shopov, v oblasti ochrany osobných údajov, pohľadávok a pod.

Vymáhanie a správa pohľadávok v SR
V súčasnosti je vo svete obchodu bohužiaľ bežné neskoré platenie faktúr, ktoré často prechádza do úplnej snahy vyhnúť sa ich úhrade. Každý podnikateľ vie, aké nepríjemnosti spôsobuje vymáhanie pohľadávok. Od prvotného konfliktu, keď začína byť zrejmé, že dlžník sa iba vyhovára po podanie žaloby na súd, je celý proces sprevádzaný množstvom administratívy, upomienok, vyjednávania a na konci nie je isté, či vôbec niečo dostanete naspäť. Nie je ojedinelé, že dlžník sa jednoducho zbaví firmy alebo predstiera, že nemá dosť majetku aby vyrovnal Vašu pohľadávku. Preto aj v týchto veciach pomáhame našim klientom. Okrem dodania faktúr, na ktoré sa dlžoba vzťahuje nemusia riešiť žiadne iné veci. Preštudujeme si prípad, vypracujeme výzvy na zaplatenie, pokusy o zmier a ostatné dokumenty, skontaktujeme sa s dlžníkom a pokiaľ nedôjde k dohode, zabezpečíme platobný rozkaz na súde aj následne odovzdanie veci exekútorovi. Aby nedošlo k tomu, že sa Vaša pohľadávka nakoniec ukáže ako nevymožiteľná, pretože dlžník nemá majetok alebo ho zatajuje, spolupracujeme s agentúrou špecializovanou na zisťovanie informácii o platobnej schopnosti, majetkových pomeroch a ďalších dôležitých informácií nevyhnutných na dosiahnutie cieľa.
Podnikateľské a ekonomické poradenstvo
Špecializujeme sa na podnikateľské a ekonomické poradenstvo vo viacerých oblastiach súvisiacich s podnikaním. Poskytujeme konzul- tácie v oblasti obchodných vzťahov a podnikania, týkajúce sa najmä zakladania obchodných spoločností, ich zmien, likvidácie alebo prípravy a supervízie zmlúv. Klientom ponúkame rozsiahle informácie v oblasti bankovníctva a leasingových operácií. Pre zamestnávateľov aj zamestnancov máme k dispozícií možnosť využitia poradenstva v pracovných vzťahoch aj pri tvorbe zmlúv. V rámci komplexného zabezpečovania potrieb ponúkame aj služby tlmočníkov a prekladateľov. Zabezpečíme úradný preklad všetkých Vašich dokumentov. V prípade potreby môžete využiť aj naše administratívne a sekretárske služby.
VYMÁHANIE POHĽADÁVOK KONTAKTUJTE NÁS
DOMOV PORADENSKÉ SLUŽBY
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV