Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

Korporátne služby

Zakladanie a správa spoločností

Zakladanie a správa spoločností

Od podnikateľského plánu až po ukončenie podnikania Komplexná správa spoločností v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí je zabezpečovaná vlastnými odborníkmi, tiež aj v spolupráci so špecializovanými spoločnosťami. V rámci komplexnej správy ponúkame riešenie úloh vo všetkých fázach realizácie Vášho podnikateľského zámeru, od založenia obchodnej spoločnosti príp. živnosti, cez ekonomické poradenstvo a daňovú optimalizáciu. Poskytneme Vám služby, taktiež môžeme zabezpečiť asistenciu právnikov, daňových poradcov, ako aj účtovníkov a audítorov. Od roku 2020 nevykonávame účtovníctvo, tieto služby sme zverili externej, špecializovanej spoločnosti. V rámci správy Vám ponúkame najmä nasledovné služby: Poradenské služby Špecializujeme sa na podnikateľské a ekonomické poradenstvo vo viacerých oblastiach súvisiacich s podnikaním. Poskytujeme konzultácie v oblasti obchodných vzťahov a podnikania, týkajúce sa najmä zakladania obchodných spoločností (aj v zahraničí), ich zmien, likvidácie, vymáhania pohľadávok alebo prípravy a supervízie zmlúv. Pre zamestnávateľov aj zamestnancov máme k dispozícií možnosť využitia poradenstva v pracovných vzťahoch aj pri tvorbe zmlúv. Služby advokátov, daňových poradcov, účtovníkov a audítorov zabezpečované externými spoločnosťami. Ostatné služby V rámci komplexného zabezpečovania potrieb ponúkame aj služby tlmočníkov a prekladateľov. Zabezpečíme úradný preklad všetkých Vašich dokumentov. V prípade potreby môžete využiť aj naše administratívne a sekretárske služby. Krátky prehľad našich služieb v jednotlivých krajinách
Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Spoločnosť s ručením obmedzeným Jednoduchá spoločnosť na akcie Akciová spoločnosť Komanditná spoločnosť Verejná obchodná spoločnosť Živnosť Družstvo - aj európske Občianske združenie Nezisková organizácia Služby pre prevádzkovateľov e-shopov Daňové poradenstvo - legálne daňové optimalizácie Transferové oceňovanie - vypracovanie transferovej dokumentácie Zakladanie obchodných spoločností Zmeny v údajoch spoločností, prevody obchodných podielov Zápis dopravcov a fyzických osôb do obchodného registra Pomoc pri vybavení živnostenského oprávnenia Ukončenie podnikania (konkurz, zlúčenie, predaj atď.) Registračné sídlo: Štúrovo - preposielanie zásielok Poskytovanie virtuálnej kancelárie Komplexá správa a podnikateľské poradenstvo Vymáhanie a správa pohľadávok Asistencia pri katastrálnom konaní Outsorcing služieb pre prevádzkovateľov eshopov Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím a mnoho ďalších
Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Limited Liability Company (spoločnosť s ručením obmedzeným) Zakladanie obchodných spoločností Zmeny v údajoch spoločností, prevody akcií a pod. Ukončenie podnikania (výmaz z registra) Registračné sídlo: Kingstown (Budova Finančného centra) Poskytovanie virtuálnej kancelárie Registrácia domén (.vc) a poskytovanie hostingu Prijímanie poštových zásielok a preposielanie kamkoľvek na svete Komplexá správa a podnikateľské poradenstvo Služby prekladateľov, tlmočníkov, právnikov a pod. Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Poskytovanie nominee riaditeľov a akcionárov Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím a mnoho ďalších
Popis služieb Založenie obchodnej spoločnosti Poskytnete nám všetky potrebné údaje a my Vám založíme novú obchodnú spoločnosť. Zmena údajov spoločnosti v obchodnom registri Poskytnete nám všetky potrebné údaje a spracujeme Vám zmeny vo Vašej obchodnej spoločnosti (napr.: zmena názvu, sídla, spoločníkov, konateľa ako aj predaj spoločnosti, zmena výšky základného imania pod.) Následne podáme do príslušného registra. Predaj hotových spoločností (ready-made) Ak nechcete alebo nemáte čas čakať na zápis novej spoločnosti do obchodného registra, tak si môžete vybrať aj z ponuky hotových spoločností (platcov aj neplatcov DPH), buď sprostredkujeme predaj hotovej spoločnosti, alebo ju predáme z našich. Vykonáme aj všetky právne úkony spojené s prepisom spoločnosti. Ukončenie podnikania V priebehu podnikania môžu nastať situácie, keď podnikateľ, vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov, začne uvažovať o ukončení podnikania. V prípade predlžených spoločností treba vychádzať zo zákonnej úpravy a štatutárny zástupca nesmie opomenúť povinnosti, ktoré mu tieto zákony ukladajú. Naši spolupracovníci Vám poradia a pomôžu pri korektnom a legálnom ukončení Vášho podnikania. Po konzultáciach s Vašími zodpovednými pracovníkmi, účtovníkmi a po podrobnej ekonomickej a právnej analýze Vám navrhneme “na mieru šitý” spôsob ukončenia. Vykonáme všetky potrebné úkony súvisiace s ukončením podnikania a následným výmazom údajov z obchodného registra. Predaj Vašej spoločnosti Ďalšou legálnou možnosťou ukončenia podnikania je aj predaj spoločnosti (treba tu však mať na zreteli zákonné podmienky prevodu, príp. trestnoprávnu zodpovednosť štatutárneho zástupcu spoločnosti). V prípade, že ste sa rozhodli svoju spoločnosť predať a nemáte vhodného záujemcu, my Vám ho sprostredkujeme, príp. Vašu spoločnosť odkúpime. Vašu fungujúcu spoločnosť nám tiež môžete ponúknuť na odkúpenie a to v hociktorej fáze podnikania. Pri predaji a odkúpení vykonáme všetky úkony spojené s prevodom spoločnosti na nového majiteľa. Splynutie, zlúčenie (fúzia) spoločností Ak vlastníte viacero rôznych spoločností, môžete pouvažovať aj o zlúčení, ako aj o splynutí (fúzii) Vašich obchodných spoločností. Po fúzii nástupnícka spoločnosť pokračuje vo svojom podnikaní ako jeden samostatný právny subjekt. Registračné sídlo spoločnosti Registračné sídlo poskytujeme len pre nami založenené, alebo spravované spoločnosti . Sídlo poskytujeme len v mestách, ktoré uvedené v príslušných článkoch. Na základe splnomocnenia preberieme Vaše zásielky, ktoré potom odošleme na Vami zadanú adresu, príp. si ich môžete vyzdvihnúť aj osobne v niektorej z našich kancelárií. Prijatie pošty Vám avizujeme mailom a prijaté zásielky sa na Vami určenú adresu preposielajú podľa dohodnutej frekvencie. Registračné sídlo, vo všetkých krajinách, poskytujeme minimálne na obdobie jedného roka, platí sa vopred na celý rok.
Slovenská republika Svätý Vincent a Grenadíny
DOMOV KORPORÁTNE SLUŽBY
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV