Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

CompanyMaster Consulting s.r.o.

Sídlo: Hasičská 1039/13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 192 844

Zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34491/N

e-mail:

Na

účely

ochrany

osobných

údajov

(ďalej

len

ako

„OOU“)

sa

za

dotknutú

osobu

považuje

každá

fyzická

osoba,

ktorej

osobné

údaje

Prevádzkovateľ

spracúva za nižšie uvedenými účelmi.

OOU

sa

riadi

Nariadením

Európskeho

parlamentu

a

Rady

(EÚ)

2016/679

(ďalej

iba

ako

„nariadenie“)

a zákonom

č.

18/2018

Z.

z.

o ochrane

osobných

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:

Účtovníctvo:

právnym

základom

je

plnenie

zákonnej

povinnosti

Prevádzkovateľa

vyplývajúcej

mu

najmä

zo

zákona

č.

431/2002

Z.

z.

o

účtovníctve

v

znení

neskorších

predpisov.

Nakoľko

je

právnym

základom

plnenie

zákonných

povinností,

Prevádzkovateľ

nie

je

povinný

požadovať

súhlas

so

spracovaním

osobných

údajov

od

dotknutej

osoby

a dotknutá

osoba

je

povinná

poskytnúť

potrebné

osobné

údaje

na

splnenie

hore

vymenovaných

účelov.

Neposkytnutie

potrebných

osobných

údajov

bude

mať

za

následok

nemožnosť

plnenia

zákonných

povinností

Prevádzkovateľa

a teda

okamžité

ukončenie

obchodného

alebo

iného

obdobného

vzťahu

aby

nedošlo

ku

sankciám

Prevádzkovateľa

zo

strany

orgánov

štátnej

správy.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

10

rokov

od

ich

prvého

poskytnutia,

nakoľko

ich

poskytnutie

a teda

uzavretie

kúpnej

zmluvy

sa

odráža

vo

fakturačnej

činnosti

Prevádzkovateľa,

ktorá

podlieha

lehotám

uvedeným

v platných

právnych

predpisoch,

najmä

zákon

o

účtovníctve

č.

431/2002

Z.

z.

a zákon

o archívoch

a registratúrach

č.

395/2002

Z.

z.

Po

tejto

lehote

dôjde

k skartovaniu

písomných

osobných

údajov

a výmazu

osobných

údajov

na

elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

Obchodná

komunikácia:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia

spočívajúci

v snahe

Prevádzkovateľa

uzatvoriť

obchodné

vzťahy

a pracovnú

spoluprácu

alebo

dojednať

detaily

poskytovaných

služieb. Poskytnutie

osobných

údajov

je

v tomto

prípade

požiadavkou

Prevádzkovateľa

na

uzavretie

zmluvy,

prípadne

počas

existencie

zmluvného

vzťahu

ide

o zmluvnú

požiadavku,

preto

ich

neposkytnutie

môže

viesť

k ukončeniu

obchodného

vzťahu

alebo

k nemožnosti

jeho

vytvorenia.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

10

rokov

od

ich

prvého

poskytnutia,

nakoľko ich poskytnutie a teda uzavretie kúpnej zmluvy sa odráža vo fakturačnej činnosti Prevádzkovateľa.

Zmluvy

podľa

Obchodného

alebo

Občianskeho

zákonníka:

právnym

základom

tohto

účelu

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

sa

viaže

buď

(1)

na

objednávku

klienta

o vytvorenie

zmluvy

alebo

(2)

na

vlastnú

povinnosť

Prevádzkovateľa

uzavrieť

zmluvy

s klientmi

a obchodnými

partnermi.

Z týchto

dôvodov

sa

jedná

o zmluvnú

požiadavku

Prevádzkovateľa

o poskytnutie

osobných

údajov,

pričom

odopretie

poskytnutia

bude

viesť

k odstúpeniu

od

zmluvy.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

10

rokov

po

vyhotovení

zmluvy

pre

klienta,

v prípade vlastných zmlúv Prevádzkovateľa 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Podania

na

súdy

sporového

charakteru

a nesporového

charakteru:

právnym

základom

tohto

účelu

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

sa

viaže

na

zmluvný

vzťah

s klientom

a klientovu

objednávku

služieb

spočívajúcu

v uvedených

podaniach

na

súdy.

Prevádzkovateľ

teda

za

účelom

riadneho

poskytnutia

objednaných

služieb

oprávnenie

na

poskytnutie

osobných

údajov,

v opačnom

prípade

pôjde

o objektívnu nemožnosť plnenia jeho zmluvných povinností. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov po právoplatnom rozhodnutí súdu.

Podania

na

živnostenský

register,

resp.

jednotné

kontaktné

miesto

(JKM):

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v súbehu

s plnením

jeho

zákonných

povinností

pri

tomto

type

podania

v zmysle

zákona

č.

455/1991

Zb.

o

živnostenskom

podnikaní.

Prevádzkovateľ

pri

objednaní

služby,

ktorá

súvisí

s podaním

na

JKM

právo

požadovať

od

dotknutej

osoby

náležitosti,

ktoré

si

vyžaduje

zákon

o živnostenskom

podnikaní.

Ich

neposkytnutie

bude

znamenať

okamžité

odstúpenie

od

zmluvy

s klientom

z dôvodu

nemožnosti

plnenia

zmluvných

povinností.

Osobné

údaje

budú

uchovávané po dobu 10 rokov, výpisy z registra trestov 3 mesiace po zápise do ŽR.

Podania

na

obchodný

register:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

spočíva

v plnení

objednávky

zo

strany

klienta

a zmluvných

povinností

Prevádzkovateľa

podľa

Zmluvy

o poskytovaní

služieb.

Neposkytnutie

osobných

údajov

na

účely

podaní

na

obchodný

register

vytvára

objektívnu

nemožnosť

pokračovať

v objednanej

službe

a teda

bude

viesť

k okamžitému

odstúpeniu

od

zmluvy.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov, kópie občianskych preukazov 30 dní po úspešnom zápise do OR.

Podania

na

kataster

nehnuteľností:

právnym

základom

je

rovnako

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

spočíva

v plnení

objednávky

zo

strany

klienta

a zmluvných

povinností

Prevádzkovateľa

podľa

Zmluvy

o poskytovaní

služieb.

Neposkytnutie

osobných

údajov

na

účely

podaní

na

kataster

nehnuteľností

vytvára

objektívnu

nemožnosť

pokračovať

v objednanej

službe

a teda

bude

viesť

k okamžitému

odstúpeniu od zmluvy. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov po zápise do katastra nehnuteľností.

Služby

registračného

sídla

a evidencia

korešpondencie:

právny

základ

tohto

účelu

tvorí

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

spočíva

v plnení

objednávky

klienta

v zmysle

uzatvorenej

zmluvy

s Prevádzkovateľom.

Odopretie

poskytnutia

potrebných

osobných

údajov bude viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roku od ukončenia zmluvného vzťahu.

Správa

elektronickej

korešpondencie

cez

portál

www.slovensko.sk:

právny

základ

tohto

účelu

tiež

tvorí

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

spočíva

v plnení

objednávky

klienta

v zmysle

uzatvorenej

zmluvy

s Prevádzkovateľom.

Odopretie

poskytnutia

potrebných

osobných

údajov

bude

viesť

k ukončeniu

zmluvného

vzťahu.

Osobné

údaje

budú

uchovávané

po

dobu

1

roku

od

ukončenia

zmluvného

vzťahu.

Kamerové

systémy:

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

spočívajúci

v ochrane

majetku

a osôb.

Kamerové

systémy

sa

nachádzajú

v priestoroch sídla Prevádzkovateľa a sú označené v zmysle nariadenia. Doba uchovávania záznamov z kamerových systémov je 8 dní.

Administratívna

činnosť

(t.j.

ostatná

nezaradená

dokumentácia

podľa

požiadaviek

klientov,

napr.

všeobecné

obchodné

podmienky,

interné

zmluvy

medzi

konateľmi,

prevádzkový

poriadok...):

právny

základ

tohto

účelu

tvorí

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

spočívajúci

v plnení

objednávky

klienta

a zmluvných

povinností

Prevádzkovateľa

podľa

zmlúv

uzatvorených

s klientom.

Poskytnutie

osobných

údajov

je teda zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Plnenie

povinností

Zodpovednej

osoby:

právnym

základom

tohto

účelu

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia.

Oprávnený

záujem

je

v tomto

prípade

tvorený

právom

Zodpovednej

osoby

na

poskytnutie

osobných

údajov

dotknutých

osôb

z titulu

uzatvorenej

Zmluvy

o poskytovaní

služieb

Zodpovednej

osoby.

Neposkytnutie

osobných

údajov

bude

viesť

k okamžitému

ukončeniu

zmluvného

vzťahu,

príp.

odstúpeniu od zmluvy. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Tvorba

dokumentácie

na

Ochranu

osobných

údajov:

právny

základ

tohto

účelu

tiež

tvorí

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa

v zmysle

čl.

6

ods.

1

písm.

f)

nariadenia,

ktorý

spočíva

v plnení

dohodnutých

zmluvných

povinností

podľa

uzatvorených

zmlúv.

Neposkytnutie

osobných

údajov

bude

viesť

k okamžitému

ukončeniu

zmluvného

vzťahu,

príp.

odstúpeniu

od

zmluvy

z dôvodu

nemožnosti

pokračovania

vo

výkone

služieb.

Osobné

údaje

budú

uchovávané po dobu 5 rokov od odovzdania dokumentácie klientovi.

Pri

účeloch,

ktorých

právnym

základom

je

oprávnený

záujem

Prevádzkovateľa,

nenesie

Prevádzkovateľ

zodpovednosť

za

škodu

vzniknutú

neposkytnutím potrebných osobných údajov a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

Prevádzkovateľ spracúva výlučne kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia

osobných

údajov:

sprostredkovatelia,

orgány

verejnej

moci,

o.i.

okresné

úrady,

živnostenské

odbory,

súdy,

kataster

nehnuteľností,

obchodní

partneri.

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľa

majú

s Prevádzkovateľom

uzavretú

sprostredkovateľskú

zmluvu,

v ktorej

je

garantovaná

primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Prenos

osobných

údajov

do

medzinárodnej

organizácie

ani

do

tretej

krajiny

sa

neuskutočňuje.

Osobné

údaje

nebudú

použité

na

profilovanie

ani

automatizované individuálne rozhodovanie.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo

na

prístup

-

právo

na

poskytnutie

kópie

osobných

údajov,

ktoré

o dotknutej

osobe

Prevádzkovateľ

k

dispozícii,

ako

aj

na

informácie

o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov.

Právo

na

výmaz

(na

zabudnutie)

-

právo

žiadať

o

vymazanie

osobných

údajov,

ak

osobné

údaje

viac

nie

potrebné

na

naplnenie

pôvodného

účelu

spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov.

Právo

namietať

-

právo

namietať

voči

spracúvaniu

údajov,

ktoré

je

založené

na

legitímnych

oprávnených

záujmoch.

V prípade

oprávneného

záujmu,

ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov SR

.

Všetky

žiadosti

týkajúce

sa

spracúvania

osobných

údajov

budú

zodpovedané

do

30

dní

Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ

zbiera

a spracúva

len

tie

osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie jeho povinností vyplývajúcich z uzavretých obchodných vzťahov.

Dátum vydania: 03.05.2018

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Informačná povinnosť prevádzkovateľa Používanie Cookies na našom webovom sídle
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV