Copyright © 2013 - 2020 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
KONTAKTY  +421 944449494

FAQ

Často kladené otázky

Často kladené otázky

Za akých podmienok sa môže stať zahraničná osoba spoločníkom v s.r.o. (prípadne inej spoločnosti) ? Zahraničné osoby majú na Slovensku rovnaké právo podnikať ako občania SR, to platí pre fyzické osoby ako aj právnické. Rozdiel je však v administratívnych požiadavkách na zahraničnú osobu: fyzická osoba potrebuje predložiť platný občianskeho preukazu alebo podobný dokument. Ak hodlá vykonávať aj funkciu konateľa spoločnosti, musí doložiť výpis z registra trestov zo svojej krajiny s úradným prekladom do slovenčiny, nie starší ako 3 mesiace odo dňa vydania . obchodná spoločnosť (je najčastejším typom právnickej osoby) musí predložiť dokument o tom, že bola zriadená a dokument dokazujúci, že v súčasnosti stále existuje (môže ísť o výpis z obchodného registra, osvedčenie o trvalom výkone činnosti a pod.). Pokiaľ v jej mene koná splnomocnená osoba, je nutné predložiť aj toto plnomocenstvo. Z uvedených listín musí byť zrejmé, kto je riaditeľom spoločnosti, jej spoločníkmi, kde sídlo a aký základný kapitál. Ak v nich tieto údaje chýbajú, treba doložiť ešte listinu, ktorá ich preukazuje. Dokumenty v niektorých prípadoch musia byť opatrené Apostilou (vysvetlenie viď nižšie) podľa Haagského dohovoru. Samozrejme, všetky dokumenty musia byť podané s ich úradným prekladom. Čo môžem urobiť ak nesúhlasím s rozhodnutím valného zhromaždenia s.r.o. ? Pokiaľ nesúhlasíte s uznesením valného zhromaždenia s.r.o., pretože sa domnievate, že je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami, máte možnosť obrátiť sa na súd. Toto právo Vám zostáva aj v prípade, že nie ste spoločníkom ale rozhodnutie VZ sa Vás týka. tu však podmienky, ktoré musia byť splnené: návrh na súd musíte podať do 3 mesiacov od prijatia uznesenia a môžete napadnúť len rozhodnutie, ktoré obmedzuje Vaše práva. Až do meritórneho rozhodnutia súdu sa uznesenie VZ bude považovať za platné. Chcem predať svoj obchodný podiel v s.r.o. Potrebujem súhlas manželky? Zákon nikde výslovne neuvádza, že obchodný podiel je súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a ani slovenská judikatúra v tomto nie je jednotná (napr. uznesenie Ústavného súdu z 18. augusta 2015, sp. zn. III ÚS 399/2016-16). Podľa § 145 Občianskeho zákonníka o veciach zahrnutých v BSM môžu bežné veci vybavovať obaja manželia bez potreby súhlasu toho druhého, v ostatných "vážnejších" veciach je nutný súhlas druhého manžela. Vychádzame však z § 114 a § 115 Obchodného zákonníka, ktorý upravuje spoločný obchodný podiel a z ktorého vyplýva, že do tejto definície nepatrí obchodný podiel patriaci jednému z manželov. Preto podľa nášho názoru obchodný podiel nie je súčasťou BSM a pri jeho prevode nie je potrebný súhlas druhého manžela. V praxi sa takýto dokument ako príloha k návrhu zápisu zmeny do obchodného registra ani nevyžaduje. Kto je ten nominálny, tzv. “nominee” riaditeľ alebo akcionár? Tento pojem sa väčšinou spomína v spojitosti s off-shore spoločnosťou, v ktorej vykonávajú riadenie a hlasovacie práva akcionárov dosadení, tzv. „nominee“ riaditelia alebo akcionári. To znamená, že v spoločnosti je vymenovaný riaditeľ (obdoba nášho konateľa v s.r.o.) a prípadne aj akcionári (obdoba našich spoločníkov v s.r.o.) z dôvodu aby skutoční vlastníci spoločnosti zostali v anonymite. Týmto sa celá spoločnosť zveruje cudziemu riaditeľovi a tiež všetky práva akcionára vykonáva dosadený akcionár. Účelom vymenovania nominees je absolútna ochrana totožnosti a súkromia osoby, ktorá skutočne stojí za celou firmou. Ak teda nechcete, aby v obchodnom registri alebo v katastri na listoch vlastníctva figurovalo Vaše meno, najlepšie je vymenovať nominálneho riaditeľa a dopátrať sa k skutočnému vlastníkovi bude prakticky nemožné. Pri menovaní nominees vzniká tzv. fiduciárny (dôvernícky) vzťah - viď ďalší odstavec. Čo znamená pojem “Fiduciárny vzťah” v spojitosti s trustom? Ako veľa iných pojmov, aj tento pojem pochádza z anglosaského práva (common law). V preklade znamená “úplnú formu správy cudzieho majetku” a vzniká medzi zakladateľom trustu (tzv. Settlor) a správcom trustu (tzv. Trustee), ktorý obhospodaruje majetok trustu v prospech tretej osoby (tzv. Beneficiary), ktorej plynie úžitok z majetku. Vždy vzniká na základe fiduciárnej zmluvy, teda zmluvy o správe cudzieho majetku. Samozrejme toto je len všeobecný výklad, lebo fiduciárny vzťah môže mať mnoho iných podôb a aj samotný fiduciárny vzťah v rámci trustov je rôzne upravený v jednotlivých právnych systémoch, v ktorých sa táto forma využíva. Zaujímavá je skutočnosť, že inštitút trustu sa postupne dostáva aj do kontinentálneho právneho systému, napr. v novom občianskom zákonníku Českej republiky je možné nájť tzv. svěřenský fond. Čo znamená a z čoho pozostáva službaVirtuálna kancelária”? Túto službu poskytujeme od septembra 2014. Pre Vašu zahraničnú spoločnosť poskytneme “virtuálnu” kanceláriu v krajine registrácie. Táto kancelária sa navonok javí ako “reálna”, so všetkými prednosťami a vymoženosťami skutočnej kancelárie. V rámci tejto služby Vám poskytneme v danom meste telefónne čísla, ktoré budú patriť výhradne Vašej spoločnosti. Pridelíme Vám nášho, slovensky hovoriaceho, zamestnanca, ktorý bude obsluhovať tieto linky a zároveň bude vybavovať aj Vašu firemnú agendu, preposielať Vám poštu a pod. V prípade potreby v mene Vašej spoločnosti zaregistrujeme aj internetovú doménu, zabezpečíme aj hosting Vašich stránok a mailové adresy. Táto služba je nepostrádateľná pre tých podnikateľov, u ktorých by zo strany finančných orgánov v niektorých prípadoch došlo k spochybňovaniu miesta plnenia - teda poskytovania služieb. Táto služba je finančne neporovnateľne výhodnejšia, než si v danej krajine prenajať vlastnú kanceláriu, zariadiť si ju, nakúpiť techniku a prijať zamestnanca. Služba je dostupná len pre tie spoločnosti, ktorým poskytujeme registračné sídlo. A čo je veľmi dôležité - stále komunikujete v slovenčine... V súčasnosti túto službu ponúkame len vo vybraných krajinách (viď článok Korporátne služby ). Treba mať na zreteli, že v niektorých krajinách túto službu poskytujeme len tým klientom, ktorým poskytujeme aj registračné sídlo alebo vedenie účtovníctva, príp. len pre nami založené spoločnosti. Súvisiaci článok alebo dokument: Korporátne služby Na čo si mám dávať pozor pri kúpe spoločnosti? Aké riziko skrýva kúpa neznámej spoločnosti? Kúpa neznámej spoločnosti: V poslednej dobe sa často stretávame s prípadmi, keď si klient “kúpi” staršiu - aj fungujúcu - neznámu spoločnosť, ktorá je deklarovaná ako “úplne čistá” a neskôr sa vynoria problémy z minulosti, ako nezaplatené faktúry, zmluvné záväzky alebo nepodané priznania a nezaplatené dane. V prípade, že kupujete spoločnosť, ktorá v minulosti vykonávala hospodársku činnosť a nepoznáte obchodnú a finančnú históriu tejto spoločnosti, je dôležité dať vykonať previerku, teda tzv. “Due diligence” (viď nižšie) takejto spoločnosti. Na základe poverenia Vám takúto previerku - audit vykonáme. Samozrejme ani na základe previerky nie je možné vyhlásiť, že je spoločnosť “úplne čistá”, ale podrobná previerka podstatne znižuje riziko, ktoré hrozí pri kúpe takejto spoločnosti. Čo sú off-shore spoločnosti? Čo znamenajú výrazy off-shore podnikanie a off-shore spoločnosť? Off-shore spoločnosti: Off-shore spoločnosti v očiach verejnosti často vnímané veľmi negatívne, ako nejaké mystické, nehmatateľné spoločnosti, ktoré boli založené na daňové podvody. K takémuto negatívnemu imidžu značne prispievajú aj média, treba však vidieť skutočnosť, že Off-shore spoločnosťou sa nazývajú všetky spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu hospodársku činnosť v krajine registrácie, z toho teda môžeme odvodiť, že offshore spoločnosťou môže byť ktorákoľvek “on-shore” spoločnosť, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť vo vlastnej krajine, ale len mimo nej. Niektoré krajiny, ako napr. Cyprus sa zvyknú spomínať ako mid-shore krajiny. Stopy off-shore spoločností sa objavovali aj v antickom Grécku. Grécki obchodníci, unikajúc nekompromisným vyberačom daní z Athén, využívali blízkosť nezávislých ostrovov v Egejskom mori, odkiaľ potom ponúkali svoje výrobky Athénčanom. Vznik moderných off-shore spoločností je však úzko spätý s Anglickom a anglosaským právom - common law, ktoré bolo implemetované do právnych systémov všetkých britských kolónií, vytvárajúc tým základy na vznik offshore spoločností, hlavne na bývalých kolóniach a priľahlých oblastiach ako ostrov Man, Britské panenské ostrovy. Podnikanie off-shore spoločností sa vôbec nelíši od podnikania on-shore spoločností, založené spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou, v ktorej spravidla vymedzené predmety podnikania, ako aj ďalšie podmienky fungovania. Líšia sa len tým, že v krajine založenia oveľa výhodnejšie podmineky na zdaňovanie subjektov, vedenie účtovníctva a použitie vytvoreného zisku. Niektoré krajiny vôbec nevyžadujú vedenie účtovníctva, tým ušetrené značné náklady na tieto služby. Tiež vo väčšine krajín sa platí paušálna ročná daň, tým je administratíva spoločnosti vlastne nulová. Off-shore spoločnosti a trusty predurčené hlavne na ochranu majetku a vlastníctva, tak fyzických, ako aj právnických osôb a keď sa využívajú rozumne, môžu znamenať značnú úsporu na daniach, bez toho, aby to spôsobilo nejaké vážne konflikty s finančnou správou danej krajiny. Súvisiaci článok alebo dokument: Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti, PDF Čo skrýva názov DECLARATION OF TRUST, v preklade “Vyhlásenie o dôvere”?, PDF Čo je off-shore bankový účet? Aké služby poskytujú off-shore banky? Off-shore banky a off-shore bankové účty: Podnikanie off-shore bánk je väčšinou totožné s podnikaním “bežných” on-shore bánk, líšia sa len tým, že založené v off-shore krajine, kde využívajú výhodnejšie zdaňovanie. Riadia sa internými pravidlami, ako aj predpismi krajiny sídla, pričom kontrolované príslušnými orgámni finančného dozoru danej krajiny. Tieto banky poskytujú bežné bankové služby, napr. otvorenie účtu, tak pre jednotlivcov, ako aj pre obchodné spoločnosti, a to zo všetkých krajín sveta. Ďalej prevody v rámci účtov klienta, prevody v rámci banky, ako aj medzinárodné tranzakcie v rámci SWIFT. Niektoré banky vydávajú aj platobné karty, ktoré podporujú aj platby cez Internet, ako aj výber hotovosti z ATM po celom svete. Takúto banku si však treba vybrať s náležitou starostlivosťou. Pri výbere treba brať do úvahy možné riziká, ako aj cenu služieb. Najlepšie je nechať si poradiť osobou, ktorá vie poskytnúť referencie o banke, tiež preveriť ktoré spoločnosti vykonávajú finančný audit a dozor nad bankou. Veľkú “vypovedaciu schopnosť” má história banky. Čo znamená výraz due diligence? Na stránkach sa objavuje výraz “due diligence”, čo znamená v spojitosti s nejakou osobou, bankou alebo spoločnosťou? Due diligence: Výraz pochádza z amerického právneho systému, je to bežne zaužívaný postup medzi americkými podnikateľmi. Znamená vlastne náležitú opatrnosť voči partnerom, potrebnú obozretnosť hlavne pri príprave a uzatváraní obchodných zmlúv, ale aj v iných veciach, ako napr. daňové, finančné, právne a pod. due diligence spoločnosti. V prípade spoločností to znamená globálny audit ich činnosti, obchodných vzťahov a hlavne finančnej disciplíny. Vo vzťahu banky a klienta znamená osobné due diligence, náležité preverenie klienta, tzn. dostatočnú identifikáciu pre kvalifikovaný vstup do obchodného vzťahu - teda otvorenie účtu. Na overenie klienta sa vo väčšine prípadov požaduje predloženie aspoň dvoch rôznych typov osobných dokladov, bankové referencie, príp. výpisy z účtu, občas aj obchodný zámer, identifikácia obchodných partnerov, CV a pod. Čo znamená výraz Apostila? Apostila: Apostila, oficiálne "Apostille osvedčenie" alebo "Apostille doložka" je doložka vydávaná slovenskými orgánmi k verejným listinám, ktoré sa majú použiť v zahraničí. Apostilu používa nielen Slovenská republika ale všetky zmluvné štáty Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (vyše 100 štátov sveta). Ak potrebujete použiť zahraničnú listinu na Slovensku, musíte ju mať rovnako apostilovanú v štáte, v ktorom bola vydaná. Takto overený dokument dokazuje, že nejde o falzifikát a môže byť použitý pred cudzími štátnymi orgánmi ako "rovnocenná" vnútroštátna listina bez toho, aby bola ďalej overovaná. To, na ktorý štátny orgán sa treba obrátiť so žiadosťou o apostiláciu, závisí od konkrétnej listiny, ktorú potrebujete použiť. Napr. ak v zahraničí potrebujete použiť výpis zo slovenského obchodného registra, musíte si vyžiadať najprv samotný výpis a potom Apostille doložku k nemu na krajskom súde; vysokoškolský diplom by zase aspostilovalo Ministerstvo školstva SR; osvedčenie o živnostenskom oprávnení apostiluje Ministerstvo vnútra SR a podobne. Tieto informácie sa dajú vyhľadať na stránkach jednotlivých ministerstiev. So žiadosťou o Apostilu (formuláre žiadostí tiež uvedené na stránkach ministerstiev) na príslušný úrad treba zaslať aj originál listiny a zaplatiť správny poplatok. Po obdržaní doložky si niekedy ešte musíte dať listinu preložiť do jazyka štátu, v ktorom sa má použiť. Potrebujete ďalšie informácie? Užitočné odkazy a linky: EÚ - Overenie IČ DPH Obchodný register - Slovenská republika Obchodný register - Rumunsko Finančná správa - Slovenská republika Obchodný register - Česká republika Finančná správa - Rumunsko Finančná správa - Česká republika Obchodný register - Maďarsko Finančná správa - Maďarsko Obchodný register - Cyprus Finančná správa - Sv. Vincent a Grenadíny Obchodný register - Veľká Británia Upozornenie: kliknutím na odkaz opustíte naše webové sídlo a dostanete sa na stránky prevádzkovateľov, ktorých politika cookies sa riadi ich vlastnými pravidlami.
DOMOV FAQ
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OUTSOURCING SLUŽIEB PRECHODNÝ A TRVALÝ POBYT V EÚ LOGISTIKA E-SHOPOV