Cyperská republika

Naše služby v Cyperskej republike

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Private Limited Company (spoločnosť s ručením obmedzeným) Societas Europaea (európska akciová spoločnosť) séria obchodných spoločností pobočka alebo organizačná zložka obchodnej spoločnosti medzinárodný trust Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 12,5% Daň z príjmu fyzických osôb: progresívna, od 20% - 30% podľa príjmu Zrážková   daň:    na   Cypre   nie   je   uvalená   zrážková   daň   na   žiadne   platby   do   krajín   mimo   EÚ,   čo   z neho robí ideálneho prostredníka pre medzinárodný obchod medzi EÚ a tretími krajinami  Úplne   oslobodené   od   dane:    príjmy   zahraničnej   stálej   prevádzkárne,   dividendy,   profit   z   predaja cenných papierov, pasívny príjem a zisky vzniknuté z menových rozdielov DPH   sadzba:    4   sadzby   –   základná   je   19%,   ostatné   sadzby   vo   výškach   5%,   9%   a   0%   sú   určené   pre špeciálny tovar alebo menené vládnym nariadením každý rok Registrácia   k   DPH:   Povinná   -   pri   prekročení   zdaniteľného   plnenia   15.600,-   EUR   za   posledných                                         12    kalendárnych    mesiacov.    Dobrovoľná    registrácia    –        registračný    proces    je    bezproblémový, pridelenie IČ DPH trvá cca 2 týždne Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza likvidácia spoločnosti  2. dobrovoľný výmaz z obchodného registra  3.   spoločnosť   bude   mať   právneho   nástupcu,   t.j. predaj   firmy,   splynutie/zlúčenie   alebo   rozdelenie obchodných spoločností  Účtovníctvo: povinné, vrátane daňového priznania a auditu Publicita    údajov    o spoločnosti:     informácie    v    obchodnom    registri    o    spoločnosti    sú    verejne dostupné,    no    zachovanie    súkromia    je    možné    využitím    inštitútu    dosadeného    riaditeľa    alebo spoločníka, tzv. nominees (na základe fiduciárnej zmluvy môžeme poskytnúť) Bankový   účet:    možnosť   otvorenia   bankového   účtu   v cyperskej   banke   (pri   DPH   registrácii   je   to povinnosť)   ale   aj   v   inom   štáte   EÚ   alebo   v   karibskej   oblasti.   Samozrejme   je   možnosť   otvoriť   aj   v niektorých bankách na Slovensku alebo v Českej republike ( prečítajte si článok ) Výhody cyperskej jurisdikcie: Ustálený   anglosaský   právny   a   jednoduchý,   prehľadný   daňový   systém   krajiny,   veľmi   dobré podnikateľské prostredie Cyperské    právne    prostredie    je    ideálnym    priestorom    pre    ochranu    majetku    na    najvyššej možnej úrovni – Prečítajte si aj článok o právnej ochrane majetku - kliknite. Faktúry    z    cyperských    spoločností    sú    bez    problémov    prijímané    slovenskými    daňovými úradmi aj krajinami mimo EÚ Veľmi nízke daňové zaťaženie vrátane širokých možností úplného oslobodenia od dane Jednoduchá registrácia k DPH, žiadna zábezpeka ani kontrolné výkazy Fakturácia na Slovensko a do zahraničia bez DPH Ideálna   jurisdikcia   pre   obchodovanie   s   krajinami   mimo   EÚ   vďaka   výborným   ekonomickým vzťahom s väčšinou štátov Možnosť   vytvorenia   medzinárodného   trustu   ( výhody   sú   popísané   tu   -   kliknite )   Podrobné informácie o trustoch nájdete v priloženej brožúre. Cyprus   je   otvorený   spolupráci   s   off-shore   spoločnosťami,   neexistujú   žiadne   obmedzenia   v rámci obchodovania Je    optimálnou    jurisdikciou    pre    spoločnosti    poskytujúce    najmä    multi-level    marketing, finančné   sprostredkovanie,   internetové   služby,   vývoj   softwaru,   dopravu   a   špedíciu,   burzové obchody alebo duševné vlastníctvo Ďalšie služby: Založenie medzinárodného trustu Registrácia plavidiel a jácht DPH registrácia spoločností Ohlásenie cyperskej ochrannej známky Ohlásenie medzinárodnej ochrannej známky Komplexné poradenstvo Služby prekladateľov a tlmočníkov Založenie medzinárodnej kolektívnej investičnej schémy (International Collective Investment Schemes - ICIS ) Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Zastupovanie klienta pred správnymi a súdnymi orgánmi Sídlo a virtuálna kancelária Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Pokračovanie článku z titulnej stránky: Ako    sme    to    už    uviedli    aj    na    titulnej    stránke,    našou    najvýznamnejšou    destináciou    je    práve Cyperská    republika,    kde    sme    si    vďaka    našim    spoľahlivým    partnerom    vybudovali    veľmi    silné zázemie    vo    finančnej,    hospodárskej    a    ekonomickej    oblasti,    taktiež    v    oblasti    obchodného    a finančného   práva.   Našim   klietom   poskytujeme   služby   od   založenia   obchodných   spoločností   a trustov    až    po    finálny    audit,    vrátane    medzinárodného    daňového    poradenstva.    Zabezpečíme zastupovanie   klienta   vo   všetkých   typoch   konaní   pred   správnymi   orgánmi   ako   aj   pred   súdmi. Ponúkame   dobre   prepracované   a   finančne   efektívne   riešenie   na   registráciu   súkromných   plavidiel na   Cypre.   Môžeme   konštatovať,   že   paleta   našich   služieb   je   v   tejto   krajine   naozaj   veľmi   široká   a   čo je veľmi dôležité: vždy komunikujete v slovenčine.

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    otvoreniu    niektorých dokumentov   je   potrebné   heslo,   ktoré   si   môžete vyžiadať mailom.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
CENNÍK SLUŽIEB NA CYPRE NA STIAHNUTIE PDF FORMÁT - OTVORENÝ OSOBITNÁ SADZBA DPH NA LESINGOVANÉ JACHTY NA CYPRE PDF NA STIAHNUTIE REGISTRÁCIA PLAVIDIEL V EU REGISTRI NA CYPRE PDF NA STIAHNUTIE BROŽÚRA - PODROBNÉ INFORMÁCIEO TRUSTOCH NA CYPRE PDF FORMÁT - HESLO RIEŠENIE PRE INTERNETOVÉ FIRMYČLÁNOK OBCHODNÝ REGISTER CYPERSKEJ REPUBLIKY