Copyright © 2013 - 2021 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika

Používanie Cookies na našich stránkach

Webové

stránky

spoločnosti

CompanyMaster

Consulting

s.r.o.

(ďalej

len

CMC)

používajú

tzv.

cookies

(popis

viď

nižšie),

aby

sme

Vás

odlíšili

od

ostatných užívateľov našich webových stránok.

Čo

cookies?

Cookie

je

malý

dátový

súbor,

ktorý

sa

ukladá

na

disku

(príp.

na

inom

dátovom

nosiči)

počítača

návštevníka,

samozrejme

len

v

tom

prípade, ak je takéto ukladanie zo strany užívateľa povolené.

Príslušné

predpisy

v

oblasti

počítačovej

bezpečnosti,

tiež

v

oblasti

ochrany

osobných

údajov

ukladajú

prevádzkovateľom

webových

stránok

aby

si

vyžiadali

súhlas

užívateľa

(návštevníka)

na

uloženie

cookies

na

disku

jeho

počítača.

Na

túto

skutočnosť

je

užívateľ

pred

odoslaním

osobných

údajov

upozornený a musí s tým súhlasiť.

CMC na svojich stránkach používa len nasledovný typ cookies:

Analytické

-

CMC

využíva

cookies

od

Google

Analytics,

ktoré

zbierajú

informácie

o

type

používaného

prehliadača,

IP

adrese

a

geografickej

polohe

odvodenej

z

IP

adresy

užívateľa,

avšak

bez

samotnej

identifikácie

užívateľa.

Tieto

informácie

nám

umožňujú

aby

sme

obsah

našich

stránok

prispôsobili Vašim očakávaniam a potrebám. Zakázaním cookies od Google Analytics budú stránky samozrejme funkčné bez obmedzení.

Odkazy na cudzie stránky (webové sídla iných prevádzkovateľov):

Týmto

informujeme

všetkých

návštevníkov,

že

na

našich

stránkach

umiestnené

aj

odkazy

na

iné

stránky,

poskytované

tretími

stranami,

ktoré

tiež

môžu

používať

cookies,

ktorých

ukladanie

a

správanie

nevieme

ovplyvniť.

Samozrejme

máte

možnosť

v

nastaveniach

Vašich

prehliadačov

zakázať

prijímanie

a

ukladanie

takýchto

cookies,

treba

mať

však

na

zreteli,

že

úplným

zákazom

používania

cookies

môže

dôjsť

k

úplnému

znefunkčneniu

prehliadania niektorých stránok. Tieto stránky sú však zreteľne a zrozumiteľne označené aby sme užívateľa neuviedli do omylu.

Dátum vydania: 03.05.2018 Posledná úprava: 22.09.2019

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Informačná povinnosť prevádzkovateľa Používanie Cookies na našom webovom sídle
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR OUTSOURCING SLUŽIEB LOGISTIKA E-SHOPOV